ලෝකයේ තිබෙන උසම ගොඩනැගිල්ල නිර්මානය කිරීමට ඩුබායි රටේ දැනටම වැඩ පටන් අරගෙන ඇත්තටම එය මන බඳින සුළුයි.

දැනටමත් ලෝකයේ ඇති උසම ගොඩනැගිල්ල වන බර්ජ් කලිෆා පිහිටා ඇති ඩුබායි රාජ්‍ය එයටත් වඩා උස ගොඩනැගිල්ලක් තැනීමේ වැඩකටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙනවා….මෙය ඩුබායි හි ක්‍රිරික් නැව්තොට ආසන්නයේ ඉදි වීමට නියමිතය.මෙහි වැඩ කටයුතු 2020 දී අවසන් වීමට නියම වී ඇති අතර ඉන් පසු එය ලෝකයේ විශාලතම ගොඩනැගිල්ල වශයෙන් නම් කෙරේ.මෙහි උස අඩි 2700 එනම් බර්ජ් කලිෆා වලට වඩා වැඩි උසකින් නිර්මානය වේ.බිලියනයකට අධික මුදලක් මෙය සඳහා වැය වන අතර 2020 එක්ස්පො වාණිජ වෙළඳ පොල පැවැත්වෙන කාලයේ කටයුතු නිම කිරීමට තිරණ්ය කොට ඇත.මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදුකරන්නේ සෙන්ටියාගෝ කලට්‍රාවා නම් වාස්තු නිර්මාන ශිල්පීන් මගිනි.මෙය ඉදිකල පසු මෙහි චමත්කාරය මුළු නගරයටම ආලෝකයක් වනු ඇති.

Share this post with your friends!