ලංකාවේ සෙට් එකක් ෆිටෝන් රූම් එකේ දුන්නු ගේමක් CCTV කැමරාවෙන් මාට්ටු වුණු හැටි..!!

Share this post with your friends!