ලංකාවේ කොල්ලොන්ට නටන්න බෑ කියපු අයගේ කටවල් වැහෙන්න වෙඩින් එකකදී අපේ කොල්ලෙක් දාපු පට්ටම ඩාන්ස් එක….

Share this post with your friends!