රෝහිත රාජපක්ෂ පෙම්වතියත් එක්ක කරපු සිංදුව අන්තර්ජාලයේ පත්තුවෙලා!

Share this post with your friends!