රෝහල්ගත කරන ලඳ කුඩා දරුවන් පුදුමයට පත් කල ඇල්බිනියානු පොලීසීය…සැබැවින්ම අපූරුයි!


2016 ජුනි 1 වන දින එනම් අන්තර්ජාතික ලෝක ළමා දිනදි ඇල්බිනියානු පොළිසීය සහ විශේෂ කාර්ය බළකාය මගින් මෙසේ ළමා දිනය තම යහළුවන් සමඟ ගත කිරීමට නොහැකි දරුවන් වෙනුවෙන් අපූරු මෙන්ම පුදුමාකාර වැඩසටහනක් දියත් කරනු ලැබුවා. මෙහිදි ඔවුන් රෝහලකට ගොස් එම රෝහල් කුටි තුල ප්‍රතිකාර ලබන දරුවන්ගේ කුටි වලට සුපිරි වීර ඇඳුම් පැළඳ සුපිරි වීරයන් ලෙස කවුළු තුළින් පැන ඔවුන්ට තෑගි බෙදා දී එම කුඩා සිත් සතුටු කිරීමට සමත් විය. එම ත්‍යාගයන් වල “ඔබ අපේ සුපිරි වීරයන්ය” ලෙස නම් කර තිබුණි. මෙය සැබැවින්ම ප්‍රශංසනීයය.
Albanian-Police-Force-Heartwarming-Surprise-to-the-Hospitalized-Children-in-Tiranas-Pediatry-574f41a6d5422__880
Albanian-Police-Force-Heartwarming-Surprise-to-the-Hospitalized-Children-in-Tiranas-Pediatry-574f41a6d5422__880_2
Albanian-Police-Force-Heartwarming-Surprise-to-the-Hospitalized-Children-in-Tiranas-Pediatry-574f41af4ec1e__880
Albanian-Police-Force-Heartwarming-Surprise-to-the-Hospitalized-Children-in-Tiranas-Pediatry-574f41ca6d1e2__880
Albanian-Police-Force-Heartwarming-Surprise-to-the-Hospitalized-Children-in-Tiranas-Pediatry-574f45430b003__880

Share this post with your friends!