රෝන් සයිඩ් ඇවිත් බස් එකෙන් බැහැලා වාහනවලට සද්ද දාන 138 බස් අයියා!

Share this post with your friends!