රෝගීන් පරීක්ෂා කරන්න ගිහින් වෛද්‍යවරුන් මුහුණදෙන ගැටළු……..

Share this post with your friends!