රෝගාතුරව පසුවන පුංචි පැටවුන්ට සැබැවින්ම මේ රබර් පටි සෙල්ලම නම් හොඳ මානසික ඔසුවක් වේවි…

දරුවන් රෝගාතුර වු විට එය සැබැවින්ම දෙමාපියන් වන ඔබ දුකට පත් කරන කාරණයක්…දරුවන් රෝගාතුර වු විට නිතරම ඔවුන් තම සහනය අපේක්ෂා කරන්නේ තම දෙමාපියන් ගෙන්…දෙමාපියනුත් දරුවන් අසලින්ම හිඳිමින් ප්‍රතිකාර කරමින් අවශ්‍ය සියළුම පහසුකම් සලසා දෙනවා..ඉතින් මේ දරුවන්ව මානසිකව සුවපත් කරන්න මෙහි දක්වා තිබෙන රබර් පටි ක්‍රමය මගින් පුළුවන් කම ලැබෙනවා..මෙය උත්සාහා කර බලන්න….

Share this post with your friends!