රොකට් එකක් යැයි සිතා මිනිසෙක්ව උඩ යවපු හැටි!

Share this post with your friends!