රු. කෝටි 14ක් වටින නිවසක් බලන් ඉදිද්දි කඩා වැටුනු හැටි!

Share this post with your friends!