රුසියානු ජනාධිපති පුටින් ගේ දවස ගතවෙන හැටි මිනිත්තු දෙකකින් බලන්න……..

Share this post with your friends!