රැයක් පහන්ව උදය වන ආකාරය නම් බලන්නම වටිනවා…ඒ නිසා මේක කියවන්න වගේම බලන්නත් අමතක කරන්න එපා…………

දෙසැම්බර් හය වනදා සයිබිරියාවේ ජනතාව පුදුමාකාර දර්ශනයක් උල්කාව වැටීමත් සමඟ සිදුවනවා දුටුවා.එහි තිබෙන දීප්තිය වැඩි නිසාම මුළු රාත්‍රී අහසම බැබළුනා.එය හරියට දිස්වුනේ හරියටම දහවලක් විලසින්.ඉන් පසු විශාල ශබ්දයක් නිකුත් වන ශබ්දය ඇසුනා.බොහෝ දෙනා එය බෝම්බයක් ලෙස විශ්වාස කලද එය උල්කාව විනාශ වීමේදී ඇසුනු ශබ්දය බවට පසුව තහවුරු වුනා.ඔබ සිතනවා ඇති සමහරක් විට එය විශාල උල්කාවක් කියල..නමුත් විද්‍යාඟයින් පවසන අන්දමට එහි විශ්කම්භය මීටර් 10-15ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි වෙනවා කියලා කියන්නේ………..පුදුමයි නේද මෙම විශ්වය..

Share this post with your friends!