රාවණා ඇල්ලේ හාදයෙක් කළ වැඩේ වැරදුනා නම් ජිවිතයට තිත!

Share this post with your friends!