රාත්තල් 30ක් බර විශාල හම්බෙල්ලෙක් ගැන තොරතුරුයි මේ…කියවලම බලන්න….

බියොන්ඩ් ද ටයිඩ් යන කථාංගයට එක්වු අළුත්ම කොටස නම් මේ අධි විශාල කළු හම්බෙල්ලායි..මෙම සත්වයා බරෙන් රාත්තල් 30ක් පමණ වනවා.එක්සත් රාජධානියේ පැසිෆික් කලාපයෙන් මෙම සත්වයා හමුවි ඇති අතර දැනට හමුවි ඇති ලොව සිටින විශාලම හම්බෙල්ලා වන්නේද මෙම සත්වයාමය.ඇත්තටම එය පුදුමාකාරය.

Share this post with your friends!