මෝරෙකුගේ ප්‍රහාරයක්…..කියවලම බලන්නකෝ…..

ඇත්තටම දිය යට ඡායාරූපගත කිරීමකදී මෙසේ මෝර ප්‍රහාරයට ලක්වි තිබුනේ මෝරේකුයි…..මෙයා මෙසේ ඡායාරූප කිරීමට සැලසුම් කලේ මෝරුන් ගහන ජලාශයේ කූඩුවක බහායි..අවසානයේ කකුලට මෝරේකුගේ දරුණු ප්‍රහාරයක්ද ලැබීම සිදුවුනා…කැම්සෝඩා යන සාන්නාම නාමය ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ අරමුණින් මෙසේ ජලයට බට මොලි කාවෙයිල්ට අවසානයේ නොසිතු මෝර ප්‍රහාරයකට ලක්වීමට සිදුවුනා..කූඩුවේ දැල් අතරින් කඩා රිංගු මෝරා ඇගේ දකුණු කකුලට තුවාල සිදු කලා..ඇයට කෑ ගසනවා හැරෙන්නට වෙනත් යමක් කරන්න තිබුනේ නෑ…ඔන්න ඉතින් වෙච්ච දෙයක්…

Share this post with your friends!