මෝරෙකුගේ කොටසක් කා දමන තවත් මෝරෙකුගේ දර්ශන නරඹන කම්පනයට පත් ධීවරයෙක්…බලලම ඉන්නකෝ!

මෝරුන්ගේ සතිය වෙනුවෙන් වැදගත් විඩීයෝවක් රූපගත කරගැනීමට කායක් ධීවරයෙක් සමත් වුනා….ගෝ ප්‍රෝ කැමරාවක සටහන් වන මෙම දර්ශන වල දිස්වන ආකාරයට මෝරෙකු තමන්ගේ ග්‍රහනයට හසු කරගෙන ක්‍රමයෙන් බා ගැනීමට සැරසෙන විටම මෙම අසරණ කායක් ධීවරයාගේ අස්වැන්නට කඩා පාත් වන තවත් විශාල මෝරෙකු දැලට හසුවු මෝරාගේ ශරීරයෙන් භාගයක්ම පැන කඩා ගැනීමට සමත් වීම නම් පුදුමාකාරය…..ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න…

Share this post with your friends!