මෝරෙක් අතින් අල්ලන් වැඩ දාන්න යන කෙනෙක් ඉල්ලන් කෑව හැටි..!!

Share this post with your friends!