මෝඩ විදිහට බස් රථය පැද ගිහිල්ලා අහිංසක මිනිස්සුන්ව අනතුරකට ලක් කරපු රියදුරාගේ වීඩියෝ!

Share this post with your friends!