මේ සීයා මේ පුංචි එකාට අරං දීපු සෙල්ලම් බඩු නම් නියමයි..බලන්න මොනවද සෙල්ලම කියලා!

Share this post with your friends!