මේ සිදුවන සිදුවීම පිළිබඳ තීරණය කිරීමට අප ඔබටම භාර කරනවා…………….

මෙම සිදුවීම රුසියාවේ ක්‍රස්නැඩෝර්හි සිදුවන ලද්දක්………මෙහි දැක්වෙන්නේ ස්වයං ක්‍රියාකාරිත්ව වාහනයක්.ඒ නිසාම තමයි මේ සිද්ධිය තරමක් දුරට අද්භූත ජනක සිද්ධියක් වන්නේ..දෙසැම්බර් හත් වන දා මෙම වාහනය හදිසියේ අනතුරකට මුහුණ පානවා. ඉතින් මෙහි සිටි නිළධාරිය හදිසි පිටවුම් බොත්තම මගින් පාරට විසිවි වැටෙනවා. ඉන් පසු දැක්වෙන සිද්ධිය තමයි තරමක් අද්භූත ජනක වන්නේ.. එහිදි මෙම කාරය සිද්ධියෙන් අනතුරුව ස්වයංක්‍රියව කිසිඳු ගැටළුවකින් තොරව එහි ආරක්ෂිත ස්ථානයකට වාහනය ගෙන ගොස් නවතා තැබීම සිදු කරනවා..එය සැබැවින්ම හරිම පුදුමාකාරයි…..රුසියාවේ රියැදුරු අසුන පිහිටා තිබෙන්නේ වම් අත පැත්තේ.ඉතින් විසිවුනු මිනිසා විසිවි තිබෙන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන්…ඉතින් වම් අත පැත්තේ මිනිසෙක් සිටියාද නැද්ද යන්න අපහැදිලියි..වගේම ගැටළුකාරියි..ඉතින් ඒ නිසා මෙහි තීරණය ගැනීම මම ඔබටම භාර කරනවා..

Share this post with your friends!