මේ සන්සාරයේ කරපු පිනක් නිසා අනූ නමයෙන් මරණයෙන් බේරුනු මිනිස්සු කිව්වොත් හරියටම හරි…………….

Share this post with your friends!