මේ වයස අවුරුදු දෙකක් වන දරුවා බේරේන බේරිල්ල නම් බලන්නම වටිනවා ඔන්න……………

ඇත්තෙන්ම මෙය හදවත ගැස්සී යන මොහොතක් ලෙස හැදින්විය හැකියි..අවුරුදු දෙකක් වයස දරුවෙකු මාවතක සෙල්ලම් කරමින් සිටිනවා..හදිසියේම එන කාර් රථය මේ දරුවාව දකින්නේ නෑ..මොකද කාර් රථයේ රියැදුරා දුරකථන සංවාදයක යෙදෙමින් එන්නේ..ඉතින් මේ අසරණ දරුවාව කාර් රථයට හැප්පෙනවා..අති සෝචනීය දසුනක්..මුකුත් හිතා ගන්න බැරි වෙච්ච කාර් රථයේ රියැදුරා කාරයෙන් බිමට බැස මේ දරුවාද රැගෙන හැකි ඉක්මනින් රෝහල කරා ගෙනය අයුරු දැක ගැනීමට පුළුවන්..

Share this post with your friends!