මේ වගේ ලෝකයක් ගැන මීට කලින් අහලා දැකලා තියනවාද බලන්න…

ජෝෂුවා ස්මිත් කියන්නේ අපි දකින ලෝකය තුල වැඩ කරන නෙමෙයි..එයා වැඩ කරන්නේ එයාටම ආවේණික ලෝකයක..එම්.ඩි.එෆ්., කාඩ් බෝර්ඩ්, ප්ලාස්ටික්, චෝර්ක් පැන්සල් තමයි මෙයාගේ ලෝකය නිමැවීමට උපකාර වෙන්නේ..මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරලා මෙයා කුඩා ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරනවා.මේ වගේ වැඩ සඳහා මෙයාට මාස තුනක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා.ඒත් වැඩේ නම් සුපිරියි නේ..

Share this post with your friends!