මේ මැජික් කාරයා ඉන්න විනිසුරුවරුන් පවා පිස්සු වට්ටවනවා..

මෙයාගේ නම ටොම් ලන්ඩන්…මෙයා පෙන්වන මැජික් ඔයාලා දැක්කොත් ඔයාලට ඇස් අදහාගන්න බැරිවේවි.. ඒ තරමටම මෙයාගේ හැකියාව සුපිරියි..මෙම සිද්ධිය සිදුවන්නේ ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනේ..මෙයා තාක්ෂණය හා ගණිතය යන දෙකම උපයෝගි කරගෙන මේ දාන මැජික් වලට විනිසුරු මඩුල්ලත් ඉන්නේ පිස්සු වැටිලා..බලන්නකෝ මෙයාගේ වැඩ..

Share this post with your friends!