මේ මනුස්සයා ඩොලර් 100ක් හොරකම් කරන්නේ දරුවෙකුගෙන්….කැමරාවට හසු වෙලා……….

ඔක්ලහෝමා පොලිසිය මෙම දරුවාගෙන් මුදල් ගත් මිනිසාව මාර්තු 9 වැනිදා සිට
සෙවිමට පටන් ගත්තා. එක්තරා මවක් පාරිභෝගික සේවා ස්ථානයේ කවුන්ටරය
මත ඩොලර් 100ක මුදලක් තැබුවා.ඇගේ දරුවා ඉන්පසු ඒ මුදල් රැගෙන එම මුදල්
සමඟ සෙල්ලම් කිරීමට පටන් ගත්තා.ඉතින් මෙය දුටු සොරා සෙමින් දරුවා ළඟට
විත් දරුවාගේ මුදල් පැහැරගෙන ගියා.මෙය සිසිටිවි කැමරා වලට හසුවි ඇති
ආකාරය ඔබට නැරඹිමට පුළුවන්…………..

Share this post with your friends!