මේ මඟියා වීඩියෝ ගත කරගන්නේ මොනවාද බලන්න……

මේ වීඩියෝව මේ වන විටත් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා…තමන්ගේ ගමන් බෑගය නිසා තමන්ගේ ගුවන් ගමන නවතාලුව නිසයි මේ විදියට මේ මඟියා විඩීයෝව නිකුත් කර තිබෙන්නේ..නවන්ග් ඔසා තමයි මේ පුද්ගලයාගේ නම මෙයා සැන් ෆැරැන්සිස්කෝ වලින් ගුවන් ගත වෙනකොටත් ඩොලර් 125ක මුදලක් තම ගමන් බෑගය සඳහා ගෙවා තිබුනා.ඔහුට නැවතත් එම බෑගයටම වැඩිපුර මුදල් ගෙවීමට සිදුවීම නිසයි මෙසේ ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ වී තිබුනේ..ඉතින් මෙන්න මේ සිදුවීම දැන් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා කළඹමින් ව්‍යාප්ත වෙන්නේ මේ වගේ අසාධාරණ වලට විරුද්ධ වෙන්න ඕනෑ නිසා වෙන්න පුළුවන්…

Share this post with your friends!