මේ බෝයින් 727 පුපුරා ගිය අවස්ථාවේ එහි සිටි මඟින් මොන වගේ සිටින්නට ඇත්ද?

මෙම යානය දුරස්ථ පාලකයක් හරහා පරික්ෂනය කිරිම සඳහා සිදු කරනු ලබන පුපුරුවා හැරීමක්…මෙයට යොදා ගන්නේ බෝයින් 727 වර්ගයේ ගුවන් යානයක්..මෙය කාන්තාර පොළවකට වැටිමට සලස්වන අතර මෙය 2012 වර්තාමය වැඩසටහනක් සඳහා යොදා ගනු ලබන්නක් වුවා. ඇත්තෙන්ම මෙහිදි අවශ්‍ය වන්නේ ගුවන් යානයක් පුපුරා යන විට එහි ඇති මඟින් හා සැබැවින්ම සිදු වන්නේ කුමක්ද යන්නයි.මෙය රූගත කිරීම සඳහා ගුවන් යානය ඇතුලත,පිටත යන දෙකෙහිම රූගත කිරීම් සිදු කලා.මඟින් ගුවන් යානය තුල සිටගෙන ජීවිත මෙහෙයුමේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ මෙම විඩියෝවේදි ඔබට දකින්නට පුළුවන්.

Share this post with your friends!