මේ බල්ලා මේ ගෙවත්තට සිදු කරන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න……

මේ ගෝල්ඩන් රිට්‍රිවර් වර්ගයේ බල්ලා ඇති කිරීමට පෙර මෙම පසු මිදුල කොළ පැහැයෙන් බබලමින් තිබින.නමුත් මේ බල්ලා පැමිණ ටික දිනකට පසු මෙම මිදුල දූවිලි පිරුණු මුඩු භූමියක් බවට පත්ව තිබෙනවා.මේ තත්වය ඇතිවී තිබීමට හේතුව මෙම බල්ලා නිතරම පොළොව හැරීමයි.මාරම ජාතියේ බල්ලෝ තමයි නේ..

Share this post with your friends!