මේ බය හිතෙන සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ චීනයේ…ඔන්න…කියවලම බලන්න….

මේක දැක්ක ගමන්ම ඔබේ හුස්ම නවතිනවා සත්තයි ඔන්න….මෙම කැමරාවට හසුවු දර්ශනය මේ වන විට ගින්නක් මෙන් පැතිර යමින් පවතිනවා..මිනිස්සු 20ක් පමණ ගමන් ගන්නා පාලමක් හදිසියේම අනික් පැත්ත හැරෙනවා..වාසනාවකට කිසිවෙකුට තුවාලයක් සිදු වන්නේ නෑ..වාසනාවකට මෙන් කිසිවෙකුට තුවාලයක් සිදුවී නෑ..චීනයේ තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ…ඇත්තෙන්ම භායානක සිද්ධියක්..

Share this post with your friends!