මේ පොලිස් නිළධාරියා කාටද බය වෙන්නේ කියලා බලන්න..

පොලිස් නිළධාරීන් කියලා කියන කොටම අපිට මතක් වෙන්නේ හොරු අල්ලන බය නැති හරිම නිර්භීත කොට්ඨාශයක් නේ..ඒත් මේ පොලිස් නිළධාරියා නම් එයට වඩා ටිකක් වෙනස්..මෙයා ඉබ්බෙක්ව අල්ලලා ඒ ඉබ්බාට බය වෙනවා.ඒ මොකද කිව්වොත් මේ පොලිස් නිළධාරියා මේ ඉබ්බා එයාගේ අත කාවිද යන බියෙන් පසු වන්නේ!මේ විඩීයෝ එක මේ වන විටත් බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක්වි හමාරයි..ඇත්තටම මෙහෙමත් පොලිස් නිළධාරීන් සතුන්ට බය වෙනවද කියලා ඔයාලට නොහොතුනොත් නම් පුදුමයි.

Share this post with your friends!