මේ පොඩ්ඩා ෆුට් බෝල් ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද බලන්න..

පාදයේ ඇති ෆුට් බෝලයෙන් මේ පොඩ්ඩා කරන ඇස් බැන්දුම මොකක්ද?එක සැරයක් දෙසැරයක් නෙමෙයි. මෙයා මේක කීප සැරයක්ම කරනවා.පාදය යොදාගෙන මෙවැබි දෙයක් කරනවා කියන එක හිතන තරම් ලේසි නැහැ.ළමයි ළඟ තිබෙන සමහරක් දක්ෂතා අපි හිතනවාටත් වසා ගොඩක් විශාලයි.මේ විඩීයෝ එක බැලුවම ඔයාට තේරේයි මම කියන දේ ඇත්ත කියලා.

Share this post with your friends!