මේ පෙන්නන්න යන්නේ තල්මහෙක් ගේ සුපිරි පැනිල්ලක් ගැන…කියවලම බලන්න..

මෙවැනි දර්ශනයක් විඩීයෝ ගත කල පළමු අවස්ථාව තමයි මේ අවස්ථාව..තල්මහෙක් සම්පුර්ණයෙන්ම මුහුදෙන් පිට කරණමක් ගසන මෙවැනි අවස්ථා ඒ තරමටම දුර්ලභයි..අනුමානය පරිදි මේ තල්මහා ටොන් 40ක පමණ බරකින් යුක්තයි..දකුණු අප්‍රිකාවේ තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!මේ දුර්ලභ අවස්ථාව ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න..

Share this post with your friends!