මේ පූසා තම ස්වාමියා වතුරේ ගිලෙන විට කරන දේ…….

පූසන්ට වතුර අරහං බව අපි කවුරුත් දන්න කියන කාරණයක්නේ….නමුත් තමන්ගේ ස්වාමියා නාන තටාකය තුල ගිලෙමින් සිටින බව හා ස්වාමියා සිටින්නේ අනතුරක යැයි වැටහුනු මෙම පූසා සිදු කරන්නේ කුමක්ද බලන්න..මේ පූසා ජලයට පැන තම ස්වාමියා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙන් අතර ස්වාමියාගේ අතින් අදිමින් ගොඩට ගැනීමට දරන උත්සාහාය නම් සැබැවින්ම ප්‍රශංසනීයයි.පුදුම හිතෙනවා නේද?

Share this post with your friends!