මේ දෙමාපියන් තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන් මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න…

මේ කියන්න යන සිදුවීම දෙමාපියන් තම පුතෙකුගේ මංගල දිනය වෙනුවෙන් සිදු කල දෙයක් සම්බන්ධවයි..අපි කවුරුත් දන්නා ටෙලි නාට්‍යක් වන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හී ප්‍රචලිත නැටුම් අOගයක් වන ‘ද රුටීන්’ පිරිස ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම දෙමාපියන් සූදානම් වුනා. මේ අම්මයි තාත්තායි තමන් සිදු කිරීම්ට යන දේ පිළිබඳ ඉතා ගැඹුරු විග්‍රහයක් මුලින්ම සිදු කරනවා..ඉන් පසු මේ දෙමාපියන් නැවත එම සිද්ධිය ප්‍රතිචලිත කිරීම සිදු කරනවා..මෙයට පැමිණ සිටින අමුත්තන්ගෙන් නම් ඉතා ඉහල ප්‍රතිචාරයක් තමයි හිමි වන්නේ..ඇත්තටම මෙම සිද්ධිය නම් ඉතාමත් ආශ්වාදජනකයි..

මෙතනින් බලන්න ටෙලි නාට්‍ය මාලවේ විකාශය වූ නැටුම් අOගය

Share this post with your friends!