මේ තාත්තාගෙයි දුවගෙයි වැඩ නම් බලන්නම වටිනවා……….

රෆායෙල් ලැන්ගුමියර් කියන මේ තාත්තා තම අවුරුදු හතරේ දුවණිය සමඟ ගුවන් යානා ගමනක නිරත වනවා..උඩු ගුවනේ ගුවන් කරණම් ගසමින් එහා මෙහා යමින් තම තාත්තාගේ දස්කම් දකින දුවණියගේ කිටි කිටි සිනහවේ ඉවරයක් නම් නැහැ..එය බලන්නටත් ලස්සනයි.ඔබම නරඹා බලන්නකෝ………….

Share this post with your friends!