මේ තරුනියන් දෙදෙනා එකතු වී තියන තරගයේ අවසානය මොකක් වෙයිද? හිනා වෙන්න ඔට්ටු නෑ…..

Share this post with your friends!