මේ ජෙට් ගුවන් නියමුවා සිදු කරන කාර්යය නම් බලන්නම වටිනවා……..

පාකිස්ථානු ගුවන් හමුදාවේ වෙසෙන පුහුණු ගුවන් නියමුවෙකු වන මුරාට් කේලස් තමයි මෙම සිද්ධියට මුහුණ දෙන්නේ…මොහු ගුවන් යානයේ තිරි’න්ග ලිහිල් කරනවාත් සමඟම අඬි 15,000ක් උඩු ගුවනට මෙය ගුවන් ගත වෙනවා.මේ සඳහා ගත වන්නේ තත්පර 45ක වගේ කාලයක්…ඔබට සිතා ගැනිමටවත් පුළුවන්ද? ඔහු සංයමයෙන් යුතුව ගුවන් කරණමක් ගසමින් අමුතු වැඩ කිඩ දාන ආකාරය ඔබට දැන් නැරඹිමට පුළුවන්….

Share this post with your friends!