මේ චිම්පන්සියා මේ කාන්තාවට මොකක් කරන්නද කියන්නේ බලන්න…..

වෙල්ෂ් මවුන්ටන් සත්වොද්‍යානයේ තමයි මෙම සිදුවීම වෙන්නේ!! මේ චිම්පන්සියා හොඳ නුවණක් තියෙන සත්වයෙක්..මෙයාගේ කූඩුව හැදිලා තියෙන්නේ වීදුරු වලින්..ඉතින් මේ කූඩුවේ එක් වීදුරුවක යට පුංචි සිදුරක් තිබුනා.එක් චිම්පන්සියෙක් නැරඹීමට ආ කාන්තාවක් ළඟ අවශ්‍ය තරම් බීමට බීම වර්ග තියෙන බව දුටුවා.ඉතින් මේ චිම්පන්සියා අර තිබෙන හිලෙන් එම බීම වලින් කොටසක් දමන ලෙස අර කාන්තාවට ඇඟවුවා.චිම්ප් ගේ ප්ලෑන් එක සුපිරියටම වැඩ කලේ කොහොමද කියලා බලන්න ඔනේ නම් මේ විඩීයෝ එක බලන්න..

Share this post with your friends!