මේ ගොවියා පොලව ඇතුලෙන් හොයාගත්තු දේ බැලුවොත් ඔබටම පුදුම හිතෙයි!

The crops are bountiful this year

Share this post with your friends!