මේ ගුවන් යානය පොළොවට බහින හැටි දැක්කොත් ඔබට ඇස් අදහාගන්න බැරි වේවි!

Boeing 767 කියන්නේ වේගයෙන් ගමන් කරන විශාල මගී ගුවන් යානයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ගුවන් යානයක එක වරකට මගීන් 375 ක් විතර ගමන් කරනවා.

ගුවන් යානයක් බිමට බාන්න නම් ඒකෙ රෝද හරියට පහළට එන්න ඕනේ. මේ ගුවන් යානයේ රෝද පහළට එන්නේ නැතුව ගිහින් ගුවන් යානය බිමට බාන්න නියමුවා දරන උත්සාහය ඔබට අදහාගන්න බැරි වේවි.

මේ ගුවන් යානයේ හිටපු මගීන් 231 දෙනාගේ වාසනාවට මේකේ නියමුවා විදිහට කටයුතු කළේ අත්දැකීම් බහුල ගුවන් නියමුවෙක් වන Tadeusz Wrona. තමන් මුහුණ දී සිටිය තත්ත්වය ඉතාමත් පැහැදිලිව ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ට (Air traffic controllers) දැනුම් දුන්න නියමුවා මේ ගුවන් යානය බිමට බන්නේ මගීන්ට කිසිම තුවාලයක් ඇති නොවෙන විදිහටයි.

Share this post with your friends!