මේ ගුවන් යානයෙන් එළියට දාන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න..

ගුවන් යානාවලින් විශාල වශයෙන් පිට වන්නේ ජලයද…? නැත්නම් කුමන හෝ රසායනිකයක් ද? මෙය නිතැතින්ම සිහියට නැගෙන්නාවු කාරණාවක්..කෙසේ හෝ මේ විඩීයෝව ඔබට යාම් තාක් දුරකට ඔබට අවශ්‍ය පිළිතුර සපයාවි..

Share this post with your friends!