මේ ගිනස් වර්තාව ගැනත් කථා නොකරම බෑනේ..

මේ තරඟය සංවිධානය කරලා තිබුනේ වඩෝඩාරා වල .අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදීට ප්‍රණාමයක් වශයෙන් තමයි මෙය සංවිධානය කරලා තිබුනේ.ඒ ලබා දීපු ප්‍රණාමය තමයි එරට හොඳම පිරිසිදුව තිබෙන නගර වලින් 10 වැනි ස්ථානයට වඩෝරාව පත් කිරීම..මේ නගරයේ ජීවත්වන 5058කගේ සහායෙන් තමයි මෙම ස්ථානයට පත් වුනේ..මේ පැවැත්වු උත්සවය ගැන ගොඩක් දේවල් විස්තර කරනවාට වඩා බැලුවානම් තමයි වඩාත් හොඳ…

Share this post with your friends!