මේ කෙල්ලගේ වාසනාවන්තම දවස, බලන්න බර වාහන අනතුරකින් ජීවිතය බේරුණු හැටි!

Share this post with your friends!