මේ කියන්න යන්නේ බෘස් ලී ගේ ෆෑන් කෙනෙක් ගැන……කියවලම බලමු නේ!

රුසෙයි ඉමාට වයස අවුරුදු හතයි!බෘස් ලී ගේ ප්‍රධානතම රසිකයෙක් වෙච්ච ඉමාව හඳුන්වන්න පුළුවන් පුංචි බෘස් ලී හැටියටත්.2015 මේ දරුවා ඔහුගේ මාර්ෂල් ආර්ට්ස් නිසා ඉතා ප්‍රසිද්ධියට පත් වුනා!බෲස් ලී මියැදිලා කෙතරම් කාලයක්ද! ඒත් මේ පුංචි හාදයාව දැක්කම පුංචි බෲස් ලී කෙනෙක්ව මතක් වෙනවා! පුදුමෙකට තියෙන්නේ මේ පුංචි බෲස් ලි ගේ වයස..තාම මෙයාගේ වයස අවුරුදු දෙකයි.මෙයා ස්ටේජ් එකේ දාන වැඩ කිඩ ටික මම කියනවාට වඩා හොඳයි ඔයාම බැලුවා නම්!

Share this post with your friends!