මේ කියන්න යන්නේ කැනේඩියානු දේශපාලඟයෙකු වෙච්ච හදියක් ගැන..

ජාතිවාදි මතවාදයන් වලට කවුරුත් කැමති නෑ නමුත් මෑතකදි කැනේඩියානු සික් දේශපාලඟයෙකු වන ජග්මීටි සින් එවැනි ජාතිවාදි සිද්ධියකට මුහුණ දුන්නා. මෙය සිදු කර තිබුනේ කාන්තාවක විසින් මෙන්ම ඔනටෝරියෝහි සිදුකල කථනයක් අතරතුර කාන්තාවක් විසින් මෙලෙස ජාතිවාදි මතවාද ගෙන හැර දක්වා තිබෙනවා.මෙම දේශපාලකයා මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් වීම මෙම ගැටුමට මුලික හේතුව වු අතර මුස්ලිම් ජාතියා හා ශරියා නිතීය පිළිබඳ මෙසේ විවාදයට ලක්වුනා.කෙසේ වුවත් ඉවසීමෙන් මෙම දේශපාලකයා මෙයට පිළිතුරු දුන් අතර මෙම මතවාදයද සමථයකට පත් කිරීමට ඔහුට හැකි වුනා.

Share this post with your friends!