මේ කියන්න යන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වන විදුලිය නිසා මැරී නොමැරුණු මිනිසෙක් ගැන…..

විදුලි කාර්මිකයින්ගේ අතින් සිදුවන එක අත් වැරැද්දකින් පවා සියල්ල වැරදි යාමට ඉඩ තියෙනවා.මේ විඩියෝ එකේ දක්නට ලැබෙන්නේත් එවැනි සිදුවීමක්……..එක් විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක් එදිනෙදා නඩත්තු කිරීම් වල යෙදී සිටියේ.මේ විදුලි රැහැන් වලට ඉතා කිට්ටුවෙන් වැඩ කිරීම අතිශය භායානක වෙන්න

Share this post with your friends!