මේ කාන්තාව මොකක්ද කරන්නේ කියලා බලන්න….. හරිම කැතයි ආ…..

සමහරක් වේලාවට තමන් සේවය කරන ස්ථානයෙන් වුවමනාවෙන් වන්දි ලබා ගැනීමට උත්සාහා කරන අවස්ථා ඕනෑ තරම් අප දැක තිබෙනවා..සමහරක් සේවකයින් වුවමනාවෙන්ම හදිසි අනතුරු සිදුකරගෙන එය තමන්ට අනතුරක් වුවායි වන්දි ලබා ගැනීමට උත්සාහා කරනවා..සැබැවින්ම මෙවැනි වන්දි ලබා දීම් ඇති කොට තිබෙන්නේ ඇත්තෙන්ම උදව් අවශ්‍ය කරන අහිංසක සේවකයින් උදෙසා..හැබැයි මෙවැනි වංචාකාර කාන්තාවන් නිසා සමහරක් වේලාවට අවංක මිනිසුන්ට පවා වන්දි ලබා ගැනීමේදී ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවෙන්න පුළුවන්..මේ පෙන්වන්නේත් ඒ වගේ වංචාකාරීව වන්දි ලබා ගැනීමට තැත් කෙරු කාන්තාවක්..හැබැයි අවාසනාවකට මෙයාව සිසිටිවී කැමරා වලට හසුව තිබෙන නිසා එය රක්ෂණ සමාගමෙන් දැක තිබෙනවා..හැබැයි මේ වගේ වංචාකාර කාන්තාවන්ව හසු වෙන එකමයි හොඳ….ඔයාලම බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!