මේ ඔන්චිලි පැදිල්ල අනික් ඒවාට වඩා වෙනස් වෙන්නෙ මේ හින්දයි……….

අප මේ පැවසීමට යන්නේ අමුතුම ආකාරයේ අභියෝගයක් පිළිබඳවයි.ඔබ ඔංචිල්ලාවකින් පොඩි රවුමක් යන්න ආසද?මෙහි එක් අයිනක තිබෙන්නේ ප්‍රපාතය.ඉතින් මෙම භායනක අත්දැකීම විදගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ චිනයෙන්.බොහෝ සංචාරකයින් සහා වීරගවේෂණාත්මක සංචාරකයින් මේ සඳහා දක්වන්නේ පුදුමාකාර කැමැත්තක්.මෙය ඔංචිල්ලාව තිබෙන්නේ ඔර්ඩෝවිසියන් යන ය්ද්‍යානයේ.

මෙහි ඔංචිල්ලවෙන් යන විට මෙම ප්‍රපාතයද නැරඹීමට පුළුවන්.මෙහි ඇතුල්වීම නොමිලේ.නමුත් මෙම ඔංචිල්ලාවේ රවුමක් යෑමට යෙන් 90ක මුදලක් වැය වේ.නමුත් මෙම ඔංචිල්ලාවේ ඇණ් බුරුල් වි බිඳි ගියොත් ඔබේ ඉරණම කෙබඳු වේද? ඔබම සිතා බලන්න..

Share this post with your friends!