මේ ඉන්දියානු විවාහය නම් බලන්නම වටිනවා ඈ………….

ඉන්දියාවේ තියන විවාහා චාරිත්‍රයක්නේ මනාලයා සහ මනාලිය එකිනෙකට මල් මාල පලන්දා ගැනීම…ඔන්න විවාහයේ රණ්ඩු ආරම්භ වෙන තැන..දැන් මේ දෙන්නට තියන ප්‍රශ්නය තමයි මුලින්ම් කවුද මල් මාලය දාන්නේ කියන එක…බලලම ඉන්නකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා..

Share this post with your friends!