මේ අලියා කරපු වැඩ මිනිස්සුන් වන අපිට හොඳ පාඩමක් උගන්වයි!

මේ අපුරු සිද්ධිය සිද්ධවෙලා තියෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඇති කෘගර් ජාතික වනෝද්යානයේ. මෙහි අලියෙක් එළියේ වැටී තිබෙන කසල අරන් බින් එකට දාන්න අයුරු ච්ච්ට්ව් කැමරා එකේ පටිගත වෙලා තිබෙනවා. බලන්න පරිසරය ගැන සතුන් කොච්චර සැලකිලිද කියා.

Share this post with your friends!